Allmänna avtalsvillkor

 1. Allmänt
  • Dessa allmänna avtalsvillkor reglerar förhållandet mellan kund och Kust IT avseende webbhotell, e-post, lagring och övriga drift- webbtjänster (”tjänster) som Kust IT tillhandahåller till er som kund. Att som kund köpa tjänster av Kust IT så godkänner man dessa avtalsvillkor samt att följa dessa avtalsvillkor.
  • Kund ska vara juridisk eller myndig fysisk person.
  • Kust IT tillhandahåller kostnadsfri support beträffande driften av tjänsterna. Om kund gör felanmälan till Kust IT och det visar sig vara fel hos kund har Kust IT rätt att debitera kund för nedlagd tid.
 1. Beställning
  • Beställning av tjänster kan ske genom avstämningsmöte, telefon eller e-post.
 1. Avtalstid och uppsägning av kunden
  • Avtalet påbörjas när tjänsterna är driftsatta för kund. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för tjänsterna om ej annat är överenskommet. När pågående avtalstid börjar närma sig sitt slut skickas automatiskt förnyelsefaktura ut.
  • Vid uppsägning i förtid återbetalas inte förskottbetalda avgifter.
  • Kust IT äger rätt att säga upp avtalet om kund har brutit mot en eller flera punkter i detta avtal.
  • Uppsägning ska ske minst 1 månad innan ny avtalsperiod.
 1. Priser och betalningar
  • Avgifter för tjänster debiteras i förskott mot faktura enligt vad som är överenskommet mellan kund och Kust IT. Betalningsvillkor framgår alltid på varje faktura.
  • Kust IT har rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgade avgifter för påminnelser i händelse om inte betalning sker i tid. Kust IT har även rätt att blockera en eller flera tjänster om betalning inte sker trotts påminnelse.
  • Om kund anser fakturan vara felaktig skall kund kontakta Kust IT skriftligen per e-post till faktura@kustit.se inom 5 arbetsdagar efter att mottagit fakturan.
  • Kust IT har rätt att justera avgifter vid ny avtalsperiod.
 1. Överlåtelser
  • Kund har möjlighet att överlåta sina tjänster till annan part när kund vill efter medgivande från Kust IT.
 1. Användning av tjänsterna
  • Kund samtycker till att använda tjänsterna endast i lagligt syfte.
 1. Kunds ansvar
  • Kund samtycker till att ansvara för att sina användarkonton och lösenord förvaras på ett säkert sätt.
  • Kund samtycker till att ansvaret ligger på kund för all sin information som lagras på kundens tilldelade tjänster.
  • Kund får inte använda tjänster till det som strider mot gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet.
 1. Personuppgifter
  • Kund och Kust IT samtycker om att kund är personuppgiftsansvarig och att Kust IT är personuppgiftsbiträde gällande eventuella personuppgifter som Kust IT behandlar för kund enighet med gällande GDPR. Om detta är ett led i kundens skyldigheter eller önskemål att ingå personbiträdesavtal mellan kunden och Kust IT så är kunden och Kust IT överens om att Kust IT standard personuppgiftsbiträdesavtal ska användas som finns tillgängligt på Kust IT hemsida.
 1. Övrigt
  • Kund samtycker till att Kust IT äger rätt att genomsöka kunds lagrade information om det finns skäl till att olägenheter enligt punkt 7.3. Samt vid felsökning och flytt mellan backup kan det också finnas skäl att behöva genomsöka i kunds lagrade information.
  • Kust IT äger rätt att vidta ändringar av dessa villkor. Ändringar av avtalsvillkor skall annonseras till kund skriftligen.
  • Kust IT har ingen kontroll över information eller material som lagras på tjänster av kund som kund använder. Kund samtycker till att Kust IT inte är och kan inte bli ansvarig eller skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, avbrott eller liknande omständigheter, händelser eller vid intrång på kunds tjänster är Kust IT inte heller skadeståndsskyldig i något avseende.
 1. Tvist
  • Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.